Algemene voorwaarden


Geschillencommissie Reizen – Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten voor de organisatie en de bemiddeling van reizen, zoals gedefinieerd door de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract van de organisatie en de bemiddeling van reizen.

 

Artikel 2: Promotie

De gegevens in de reisbrochure binden de organisator of de tussenpersoon-bemiddelaar van de reizen die de eerdergenoemde brochure hebben uitgegeven, tenzij:

Wijzigingen van deze gegevens duidelijk gecommuniceerd werden aan de reiziger, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract;

De wijzigingen pas op een later tijdstip van toepassing zijn ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

De organisator en/of de reis-bemiddelaar, voor (on)bepaalde duur, alle of een deel van zijn promotie van reizen kan verwijderen.

 

Artikel 3: Informatie op kosten van de organisator en/of de reis-bemiddelaar

De organisator en/of de reis-bemiddelaar zijn verplicht:

voorafgaand aan het sluiten van het contract van de organisatie of van de reis-bemiddelaar, om schriftelijk aan de reizigers de volgende te communiceren:

de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gezondheidsgebied die voor de reis en het verblijf, zodat de reiziger te verzamelen van de nodige documenten. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten worden geïnformeerd over de administratieve formaliteiten die met de ambassade(s) of consulaat(s) in kwestie(s) moeten worden vervuld;

informatie met betrekking tot de inschrijving en de inhoud van de verzekering en/of bijstand;

de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op overeenkomsten;

niet later dan 7 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van het vertrek, schriftelijk aan de passagier de volgende informatie te verstrekken:

de uren, de tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de aanduiding van de plaats die door de reiziger worden ingenomen;

de naam, adres, telefoonnummer, fax en/ of e-mail, hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar van reizen, of van lokale organisaties die de reiziger in geval van een probleem kunnen helpen, ofwel rechtstreeks van de bemiddelaar of organisator van reizen;

voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de plaats van zijn verblijf.

De termijn van 7 kalenderdagen, als hierboven vermeld, is niet van toepassing in geval van een te laat aangegane overeenkomst.

 

Artikel 4: Informatie van de reiziger

De reiziger moet aan de organisator en/ of de reis-bemiddelaar alle relevante informatie strekken die van hem verzocht worden in het bijzonder of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op de soepele voortgang van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt die tot extra kosten leiden voor de organisator en/ of de reis-bemiddelaar, kunnen deze kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5: Totstandkoming van het contract

Bij het boeken van de reis, is de organisator of reisbemiddelaar verplicht een wetsmatig conforme bestelbon aan de reiziger over te maken.

Het contract van de organisatie van de reis treedt in achting van zodra de reiziger ontvangt een schriftelijke bevestiging van de reservering uitgegeven door de reisorganisator ontvangt, middens of niet de reis-bemiddelaar die, in dit geval, namens de reisorganisator handelt. Als de inhoud van de bestelbon verschilt van die van de reisbevestiging of indien de bevestiging niet uiterlijk binnen 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon geschiedt, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft vervolgens recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

 

Artikel 6: Prijs

De overeengekomen prijs in het contract is niet herzien baar, tenzij het contract uitdrukkelijk de mogelijkheid en de methode van de precieze berekening voorziet en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

de wisselkoersen toegepast op de reis, en/ of

de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/ of

royalty’s en belastingen met betrekking tot bepaalde diensten.

Het is noodzakelijk, in deze gevallen, dat de bedoelde wijzigingen ook aanleiding geven tot een vermindering van de prijs.

De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd tijdens de 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek.

Als de toeslag meer dan 10% van de totale prijs bedraagt, kan de reiziger het contract zonder vergoeding opzeggen. In dit geval heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle bedragen die hij-zij aan de reisorganisator heeft betaald.

 

Artikel 7: Betaling van de prijs

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, als een voorschot bij de ondertekening van de bestelbon, een fractie van de globale prijs of de totale reis zoals opgegeven in de bijzondere voorwaarden van de reis.

In het geval waar de reiziger in gebreke zou blijven met de betaling van het voorschot of de prijs van de reis die van hem verwacht wordt, na wettelijke kennisgeving, zal de organisator en/of de reis-bemiddelaar het recht hebben om het contract te ontbinden(s) die hem(hen) bindt en de kosten laten dragen door de reiziger.

Tenzij anders is overeengekomen op de bestelbon, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk één maand vóór het vertrek, op voorwaarde dat hij het eerder of tegelijkertijd de schriftelijke reisbevestiging en/ of reisdocumenten heeft ontvangen of ontvangt.

 

Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis naar een derde overdragen, die aan alle voorwaarden van het contract van de organisatie van de reis voldoet. De overdrager dient de reisorganisator en, indien van toepassing, de reis-bemiddelaar lang genoeg voor het vertrek van de overdracht te informeren.

De reiziger die zijn reis vervreemdt en de overnemer zijn beide hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de verkoop.

 

Artikel 9: Wijzigingen door de reiziger

De organisator en/ of de reis-bemiddelaar mag de reiziger alle kosten aanrekenen die voortvloeien uit wijzigingen gevraagd door deze laatste.

 

Artikel 10: Wijzigingen voor vertrek door de reisorganisator

Indien, vóór het vertrek, één van de essentiële elementen van het contract niet kan worden uitgevoerd, stelt de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk ervan op de hoogte, en in elk geval vóór het vertrek hem te informeren over de mogelijkheid het contract te beëindigen zonder boete, met uitzondering als de reiziger de wijziging, voorgesteld door de reisorganisator, aanvaardt.

De reiziger dient de bemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en in ieder geval vóór het vertrek.

Als de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgemaakt, inclusief de wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs.

Als de reiziger de wijziging niet aanvaardt, kan hij de toepassing vragen van artikel 11.

 

Artikel 11: Opzegging vóór vertrek door de reisorganisator

Als de organisator het contract opzegt vóór de aanvang van de reis als gevolg van omstandigheden die niet toe te rekenen zijn aan de reiziger, heeft de reiziger de keuze tussen:

de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder betaling van een supplement; als de aangeboden reis als vervanging van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk voor het verschil in prijs vergoeden;

de terugbetaling, in een tijdige wijze, van alle bedragen door hem verschuldigd in het kader van het contract.

De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, een vergoeding voor de niet-uitvoering van het contract eisen, behalve:

indien de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimumaantal reizigers voorzien in het contract, nodig voor de uitvoering ervan, nog niet bereikt is, en als de reiziger schriftelijk op de hoogte is gesteld, binnen de tijd die was bestemd, ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum;

als de annulering het gevolg is van een geval van overmacht, waaronder het geval van overboeking. Met het geval van overmacht, wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, buiten de wil van diegene die ze inroept en waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden ondanks alle zorgvuldigheid.

 

Artikel 12: Gedeeltelijke of totale niet-uitvoering van de reis

Indien blijkt tijdens de reis dat een belangrijk deel van de diensten die het voorwerp uitmaken van het contract niet kan worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en gratis alternatieven te bieden in het licht van de voortzetting van de reis.

In geval van verschil tussen de voorziene diensten en de daadwerkelijk uitgevoerde diensten, vergoedt hij de reiziger voor het bedrag van dit verschil.

Wanneer dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of dat de reiziger om deugdelijke redenen niet akkoord gaat met deze alternatieven, moet de reisorganisator een gelijkwaardig vervoermiddel voorzien die de reiziger terug naar het vertrekpunt brengt en is verplicht, in voorkomend geval, de reiziger schadeloosstellen.

 

Artikel 13: Opzegging door de reiziger

De reiziger kan te allen tijde, het contract geheel of gedeeltelijk beëindigen. Als de reiziger het contract annuleert met een reden die aan hem te wijten is, zal hij het de reisorganisator en/ of de reis-bemiddelaar voor de gelede schade als gevolg van de beëindiging vergoeden. De vergoeding kan forfaitair worden vastgesteld in de bijzondere voorwaarden of in het programma, maar het mag niet meer zijn dan één keer de prijs van de reis.

 

Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger redelijkerwijs mag hebben op grond van de bepalingen van het contract van de organisatie van reizen en de verplichtingen die er uit voortvloeien , ongeacht het feit dat deze verplichtingen moeten worden voldaan door ofwel zelf of door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om de aansprakelijkheid van de andere service providers aan te spreken en op te eisen.

De reisorganisator is aansprakelijk voor de daden en nalatigheid van zijn agenten en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functies, evenals zijn eigen daden en nalatigheden.

Indien een internationale overeenkomst van toepassing zijn op een service gedekt door het contract van de organisatie van de reis, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator uitgesloten of beperkt op grond van deze overeenkomst.

Voor zover de reisorganisator niet zelf opkomt voor de uitvoering van de diensten zoals gespecificeerd in het contract, is zijn totale aansprakelijkheid voor materiële schade en derving van het reisgenot beperkt tot een maximum van twee keer de prijs van de reis.

Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt aan de reisorganisator en/of bemiddelaar van reizen, hun aangestelde en/ of hun vertegenwoordigers door zijn fout of als gevolg van niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen. De fout wordt beoordeeld met inachtneming van de normale gedrag van een reiziger.

 

Artikel 16: Klachtenregeling

Voor het vertrek:

Indien de reiziger een klacht heeft voor het vertrek, moet hij het zo snel mogelijk indienen via een aangetekende brief en-of tegen ontvangstbewijs, bij de bemiddelaar of organisator van reizen.

Tijdens de reis:

De klachten die ontstaan tijdens de uitvoering van het contract moeten zo snel mogelijk ter plaatse en op een passende wijze ingediend worden en kunnen als bewijs worden gebruikt, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Te dien einde, zal de reiziger in de volgende volgorde melden– aan een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reis-bemiddelaar of rechtstreeks aan de tussenpersoon van de verplaatsingen, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

De klachten die onmogelijk ter plaatse in te dienen zijn of opgelost kunnen worden op een bevredigende manier, moet ten laatste één maand na het einde van de reis worden ingediend bij de intermediair en/of van de reisorganisator, hetzij via aangetekende brief of aangetekende met ontvangstbewijs.

 

Artikel 17: Verzoeningsprocedure

In het geval van een geschil, zullen de partijen een eerste poging tot een minnelijke regeling tussen hen proberen uit te werken.

Als deze poging tot minnelijke schikking niet geslaagd is binnen een periode van 1 tot 3 maanden, dan kan ieder van de betrokken partijen zich wenden tot het secretariaat van de cel verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen, voor het initiëren van een bemiddelingsprocedure. Alle partijen moeten hun instemming betekenen.

Het secretariaat zal de partijen een informatiebrochure, regels van de verzoening en een ” bemiddeling-overeenkomst ” bieden. Van zodra de betrokken partijen deze overeenkomst ingevuld en ondertekend (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben, en van zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, dan wordt de bemiddelingsprocedure in gang gezet.

In overeenstemming met de eenvoudige procedure beschreven in het reglement, zal een onpartijdig bemiddelaar contact opnemen met de partijen om een eerlijk verzoeningsprocedure tussen hen verder uitwerken. De eventuele bereikte overeenkomst zal in een overeenkomst tussen de partijen worden opgenomen. Secretariaat van de ” Cel verzoening “: koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. e-mail: conciliation.clv@skynet.be

 

Artikel 18: Arbitrage of Rechtbank

Indien geen verzoening procedure gestart werd of als het mislukt is, heeft de klagende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de geschillencommissie Reizen.

Voor gevorderde bedragen vanaf 1250 euro, beschikt elke verweerder over een termijn van 10 kalenderdagen om, per aangetekende brief, een arbitrageprocedure aangevraagd door de klager te weigeren, dan zal het geschil door de gewone rechtbank worden behandeld. Onder de 1250€, zal enkel en alleen de reiziger de mogelijkheid hebben om de arbitrageprocedure te weigeren.

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een schikking van rechtszaken, en mag alleen worden verricht als een schikking kon worden bereikt binnen een periode van 4 maanden vanaf het einde (de bedoeling) van de reis (of eventueel vanaf de bepaling die aanleiding heeft gegeven tot het geschil). Geschillen over lichamelijk letsel kunnen enkel en alleen door de rechter worden afgewikkeld.

Het college van arbitrage, paritair samengesteld maakt, in overeenstemming met de geschillenbeslechting, een bindende en definitieve vonnis. Er is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de geschillencommissie Reizen: koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel. e-mail: clv.gr@skynet.be

Voor online geschillenbeslechting, kunt u gebruik maken van de site ODR : http://ec.europa.eu/odr

Voor meer informatie, neem contact op met het Directoraat-generaal van de markt Regulering en Organisatie – Dienst Bescherming van de Rechten van de Consument.